www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes15
Včera70
Za mesiac759
Celkom231595

Učebné odbory 3-ročné

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

https://sossb.edupage.org/

 

Dĺžka štúdia : 3 roky
Spôsob ukončenia : záverečná skúška
Doklad o ukončení : vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list


2487H 01 Autoopravár – mechanik
Absolvent je schopný vykonávať práce vo výrobných podnikoch. Má praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, je schopný používať štandardnú opravárenskú techniku. Môže pracovať samostatne ako živnostník, či v servisných opravovniach.


2487H 02 Autoopravár – elektrikár
Absolvent má základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce.


6445H 00 Kuchár
Absolvent ovláda práce spojené s prípravou pokrmov, ako je ich predbežné spracovanie a úpravy, tepelné úpravy jednotlivých jedál, pozná suroviny, koreniny, nápoje a ich zloženie, vlastnosti i technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel pri zostavovaní menu a jedálnych lístkov, pozná receptúry bežných i náročných jedál, prípravu pokrmov cudzích kuchýň, má kultivované a spoločenské správanie, má základné ekonomické vedomosti potrebné pri vedení dokumentácie v podniku.


3355H 00 Stolár
Absolvent je kvalifikovaný pracovník s možnosťou uplatnenia v nábytkárskej a stavebno-stolárskej výrobe priemyselného alebo individuálneho charakteru. Vie čítať výkresy, obsluhovať a robiť základnú údržbu drevoobrábacích strojov.


Absolventi týchto učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ktoré sa končí maturitnou skúškou

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje