www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes14
Včera70
Za mesiac758
Celkom231594

Študijný odbor OA

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

https://sossb.edupage.org/

 

Dĺžka štúdia : 4 roky
Spôsob ukončenia : maturitná skúška
Doklad o ukončení : maturitné vysvedčenie
6317 M obchodná akadémia

  • ide o vyprofilovaný študijný odbor s 50-ročnou tradíciou
  • absolvent odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
  • po zapracovaní je absolvent prirpavený na samostaný výkon činnosti odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch,
  • typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím),
  • absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje