www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes17
Včera70
Za mesiac761
Celkom231597

Rada školy

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

https://sossb.edupage.org/

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 16, SABINOV

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

     Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

     Štatút rady školy je základným normatívno-organizačným predpisom rady školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidla volieb a spôsob doplňovania jej členov.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy sa zriaďuje pri  Spojenej škole , SNP  16 , v  Sabinove
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy        
 3. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov,  ostatných zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.
 4. Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania; v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.

 

Čl. 3

Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie  do funkcie riaditeľa  školy,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie  z  funkcie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, resp. k jej spojeniu s inými školami.
 3. Riaditeľ školy predkladá rade školy v zmysle §5 ods.7 zákona č. 596/2003Z.z. na vyjadrenie
  1.  návrh na počty prijímaných žiakov,
  2.  návrh na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,
  3.  návrh na úpravu v učebných plánoch v ŠkVP  , návrh rámcových učebných plánov
  4.  informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom a personálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
  5.  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,
  6.  návrh rozpočtu školy,
  7.  návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
  8. správu o hospodárení školy,
  9. návrh koncepčného zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 1. Rada školy má  11  členov.

Členmi rady školy  sú:

Ľubomír  Ondrejkovič

Mgr. Jozef Malcovský

Mária Dvorščáková

Bc. Alena Chovancová

Mgr. Alena Girová

PaedDr. Janka Sakalová

Ing. Vladimír Jánošík

Ing. Peter Molčan

Ing. Karol Lacko PhD

PhDr. Milan Zagrapa

Monika Hrabčákova

zást. ped. zamestnancov -  predseda  rady  školy

zást. ped. zamestnancov-  podpredseda rady školy

zást. neped. zamestnancov

zást. rodičov

zást. rodičov

zást. rodičov

zást. zriaďovateľa  /poslanec  PSK/

zást. zriaďovateľa /poslanec PSK/

zást. zriaďovateľa

zást. zriaďovateľa

zást. žiakov /predsedníčka žiackej rady/

 

Čl. 5

 

Členstvo v rade školy

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.
 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcu ostatných zamestnancov školy do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.
 4.  Kategóriu žiakov zastupuje v rade školy predseda žiackej rady, ktorý je zvolený tajným hlasovaním.
 5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony  a je bezúhonná.
 6. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
 7. Členstvo v rade školy zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl. 5 ods. (6),
  4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
  5. ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
  6. ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
  7. odvolaním zvoleného alebo delegovaného člena podľa Čl. 4 ods. (2),
  8. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný   trestný čin, alebo pri neplnení povinnosti vyplývajúcich z členstva v rade školy,
  9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
 8.   Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do   výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.
 9.   Doplňovanie členov rady školy sa realizuje:
  1. v prípade pozastavenia členstva,  rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa   školy  v pôvodnom zložení bez člena , ktorému je členstvo pozastavené. Rada školy sa po pozastavení členstva člena v rade školy, za účelom výberového  konania nedoplňuje.
  2. v prípade zániku alebo ukončenia členstva Čl.5 ods(.7) sa rada školy za jednotlivé kategórie doplní ďalšími členmi ,ktorí nasledujú  v celkovom poradí  z najväčším počtom získaných hlasov pri voľbách do rady školy za jednotlivé kategórie.

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady a  podpredsedu rady školy.
 2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu a podpredsedu, ako aj mená a priezviská jej členov a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
 4. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
 5.  Predsedu rady školy rada odvoláva ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. o to sám požiada.
 6. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.
 7. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná     väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania do funkcie alebo odvolania z funkcie  riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 8. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej  však  štyrikrát  ročne.
 9. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred ukončením funkčného obdobia rady školy.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen rady školy má právo:
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety , prípadne materiály.
 2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí  ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy v prípade zástupcu volenej kategórie dá návrh na  nové voľby zástupcu tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje. V prípade delegovaného zástupcu, predseda rady školy požiada zriaďovateľa o doplnenie rady školy.
 3. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy s poradnými orgánmi riaditeľa školy (ped. radou, predmetovými komisiami). Ak rada rieši mimoriadne zložitý problém, môže si vyžiadať písomné stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.
 4. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi.

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná  v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh štatútu rady školy k jeho  schváleniu.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá za jej predsedu jej podpredseda.
 6. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné, voči tretím osobám, ak tieto osoby     o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 7. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 8. Predseda rady školy vypracuje ročnú správu v termíne určenom radou školy,    najneskôr do 31. marca.
 9. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
  2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka a
  3. ďalšie údaje určené radou školy.
 10. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rada školy           zasiela zriaďovateľovi.
 11. Predseda  rady  školy, sa  podľa  potreby  zúčastňuje pravidelných  porád  vedenia  školy.

 

Čl. 9

Hospodárenie rady školy

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy. Riaditeľ školy v spoluprácu s radou školy vypracuje vnútornú smernicu pre financovanie rady školy.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.
 3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 4. Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 5. Návrh rozpočtu predkladá predseda rady školy po jeho prerokovaní a schválení riaditeľom školy na schválenie rade školy najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

 

Čl. 10

Účinnosť

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa:  19.10.2016 , a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

Spojená  škola , SNP 16,  v  Sabinove                                                          

Ľubomír  Ondrejkovič

 predseda rady  školy  

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje