www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes17
Včera70
Za mesiac761
Celkom231597

PRESMEROVANIE

 

Táto stránka nie je aktuálna.

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

 

 

 

Organizácia školského roka 2016/2017

 

Spojená škola, SNP 16, Sabinov, org. zložky: OA a SOŠ

 

A. Prvý polrok:

 

začiatok:  1. septembra 2016 (štvrtok)
vyučovanie začína:  5. septembra 2016 (pondelok)
vyučovanie podľa RH:  6. septembra 2016 (utorok)
koniec I. polroku:  31. januára 2017 (utorok)

 

 I. polrok platí pre všetky ročníky

 

B. Druhý polrok:

 

začiatok:   1. februára 2017 (streda)

koniec:   pre I. roč., II. roč. a III. roč. ŠO a I.roč. NŠ:  30. júna 2017 (piatok)

koniec pre IV. MEA, IV.A, II. NSDS:  12. mája 2017 (piatok)

koniec pre III. roč. UO: 13. júna 2017 (utorok)

 

II. Prázdniny

jesenné:

začiatok: 28. októbra 2016 (piatok )
koniec : 31. októbra 2016 (pondelok)
vyučovanie sa začína: 2. novembra 2016 (streda

vianočné:

začiatok: 23. decembra 2016 (piatok)

koniec: 5. januára 2017 (štvrtok)

vyučovanie sa začína: 9. januára 2017 (pondelok)
polročné:

začiatok: 3. februára 2017 (piatok)

vyučovanie sa začína: 6. februára 2017 (pondelok)
jarné:

začiatok: 6. marca 2017 (pondelok)

koniec: 10. marca 2017 (piatok)

vyučovanie sa začína: 13. marca 2017 (pondelok)

veľkonočné:

začiatok: 13. apríla 2017 (štvrtok)

koniec: 18. apríla 2017 (utorok)

vyučovanie sa začína: 19. apríla 2017 (streda)
letné:

začiatok: 3. júla 2017 (pondelok)

koniec: 31. augusta 2017 (štvrtok)

vyučovanie sa začína: 4. septembra 2017 (pondelok)

 

III. Pracovné voľno

(okrem prázdnin):
15. september 2016 (štvrtok)
17. november 2016 (štvrtok)

1. máj 2017 (pondelok)

8. máj 2017 (pondelok)

 

IV. Maturitná skúška 2017:

 

IV. MEA, IV.A, II. NSDS (prihlásenie do 30.9.2016)

1. externá časť a písomná forma internej časti zo SJL  14. marec 2017 (utorok)
2. externá časť a písomná forma internej časti z CJ  15. marec 2017 (streda)

3. externá časť z matematiky 16. marec 2017 (štvrtok)

 

Náhradný termín  EČ PFIČ MS: 4. – 7. apríl 2017

 

Praktická časť MS: 03. - 04. máj 2017 (streda, štvrtok)
klasifikácia II. polrok: 12. máj 2017 (piatok)
študijné voľno: 16. máj – 19. máj 2017

Ústna časť MS: 22. máj - 26. máj 2017

 

V. Záverečné skúšky 2017:

 

UO:  III.AO, III.KS

koniec II. polroka: 13. jún 2017 (utorok)
klasifikačná porada: 13. jún 2017 (utorok)
študijné voľno: 14.- 16. jún 2017 (streda - piatok)

písomná časť ZS: 19. jún 2017 (pondelok)
praktická skúška: 20. jún 2017 (utorok)
ústna skúška: 21. jún 2017 (streda)

 

VI. Pedagogická rada:

 

Úvodná pedagogická rada : 02.09.2016 (piatok)

I. Q:  23.11.2016 (streda)
I. polrok : 25.01.2017 (streda)
III. Q:  22.03.2017 (streda)
II. polrok:  23.06.2017 (piatok)

 

Súčasťou pedagogickej rady je aj klasifikačná porada, medzi programom PR je zaradené aj hodnotenie úrovne OV.

 • hodnotenie školských vzdelávacích programov
 • príprava ďalších šk. vz. pr.
 • hodnotenie protidrogovej, predmanželskej a manželskej výchovy a iné
 • hodnotenie a závery pripravia koordinátori
 • informácie o nových zákonoch, vyhláškach, nariadeniach
 • príprava a hodnotenie odbornej praxe
 • príprava MS a ZS
 • nábor žiakov
 • prijímacie konanie do I. ročníkov
 • plnenie plánu práce školy
 • vyhodnotenie práce jednotlivých PK
 • krúžková činnosť

 

VII. Rodičovské združenie:

 

1.    12. 10. 2016 (streda) – ZRPŠ
2.    23. 11. 2016 (streda) – triednické aktívy
3.    25. 01. 2017 (streda) – individuálne konzultácie
4.    22. 03. 2017 (streda) – triednické aktívy  

 

VIII. Účelové cvičenia a kurzy:

 

1. I. ročník - 29.09.2016 (štvrtok)

2. II. ročník - 27.10.2016 (štvrtok)
3. KOŽAS  -  počas MS /kurz ochrany života a zdravia – máj - jún 2017

4. I. roč. lyžiarsky výcvik- február 2017

5. II.roč. plavecký kurz  – máj 2017

 

IX. Prijímacie skúšky podľa platnej vyhlášky:


ŠO : I. kolo – 1. termín - 09.05.2017 (pondelok), 2. termín - 11.05.2017 (štvrtok)
        II. kolo - 20.06.2017 (utorok)

UO :  bez prijímacieho konania
NŠ :  I. kolo 23. 06. 2017 (piatok) II. kolo august 2017

 

X. Exkurzie, výlety

1. viacdňové: / podľa dodatočného určenia a dohody PK

2. jednodňové priebežne podľa tematických plánov

- autosalón Nitra, Osvienčim, DOD TUKE Košice, Výstavy Nitra

 

XI. Ostatné podujatia:

1. SOČ február 2017 (alebo priamo na kr.súťaž)
2. MO  - marec 2017
3. FO  - apríl 2017
4. Organizovanie okr. súťaže vo florbale SŠ november 2016
5. Organizovanie okr. súťaže v stolnom tenise SŠ marec 2017
6. Organizovanie krajskej súťaže v stolnom tenise SŠ apríl 2017
7. Organizovanie okr. a kraj. súťaže v basketbale chlapcov SŠ marec 2017
8. Medzitriedny futsalový turnaj február 2017
9. Zimný športový deň zamestnancov február 2017
10. Florbalová liga - ukončenie máj 2017
11. Basketbalový turnaj žiakov ukončenie do marca 2017
12. Stolnotenisový turnaj
13. Plavecké preteky žiakov /podľa prevádzky šk. bazénu /ukončenie do mája 2017/
14. Majstrovstvá školy v ĽA jeseň 100 m, 800 m , jar 200 m, aj vrhačské disciplíny
15. Súťaž žiakov odboru AO – marec - máj 2017 JUNIOR CASTROL
16. Imatrikulácia december 2016
17. Stužková slávnosť tr. IV.MEA - november 2016

18. Stužková slávnosť tr. IV. A – november 20156 alebo február 2017

19. Pentapolitana  jún  2017 / Dni Sabinova /

20. Návšteva divadelného predstavenia v slovenskom a cudzom jazyku

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje