www.spojenaskolasabinov.sk

Návštevnosť

Dnes17
Včera70
Za mesiac761
Celkom231597

Nadstavbové štúdium

 

 

Ak chcete vidieť najnovšie informácie kliknite na novú stránku:

https://sossb.edupage.org/

 

https://sossb.edupage.org/

 

pre absolventov učebných odborov

 

Dĺžka štúdia : 2 roky

Spôsob ukončenia : maturitná skúška

Doklad o ukončení : vysvedčenie o maturitnej skúške

 

3757 L dopravná prevádzka

Absolvent môže nájsť uplatnenie v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave. Vie vykonávať mechanické, elektromechanické a elektrické práce, súvisiace s montážou, nastavovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami elektronických prvkov a zariadení dopravných prostriedkov.

 

3347 L drevárska a nábytkárska výroba

Absolvent študijného odboru drevárska a nábytkárska výroba je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej a čalúnnickej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností.

 

6421 L spoločné stravovanie

Absolvent samostatne zvládne výrobu jedál, obsluhu viacúčelových strojov a umývacích zariadení pre prípravu jedál, výpočty množstva jednotlivých surovín pre pripravované jedlá. Ovláda skladovanie surovín, technológiu varenia a ďalších prác v kuchyni. Ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke. Spracúva výpočty pri kalkulácii jedál, ovláda tvorbu cien s využitím výpočtovej techniky a racionálne metódy práce a zásady racionálnej výživy pri zostavovaní jedálnych lístkov.

PROJEKT SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

logo MŠ VVaŠ SR

logo EÚ, ESF a EFRR

logo OP ĽZ
 logo SDV

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje